รายการ สถานีสุวรรณภูมิ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
คือบัณฑิตเพลิงชมพูครุศาสตร์
มหาบัณฑิตสมมาดสาวอักษร
จามจุรีศรีจุฬาถิ่นนาคร
ที่เสกพรให้เป็น"ครู"รู้ค่างาน

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

นักเขียนรางวัลศิลปาธร

รางวัลศิลปาธร

Posted  by  & filed under นักเขียนรางวัลศิลปาธร.

รางวัลศิลปาธร
รางวัลศิลปาธร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และอายุตั้งแต่ 30-50 ปี จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ แบ่งออกเป็น 5 สาขาคือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาศิลปะการแสดง เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547
รายชื่อนักเขียนรางวัลศิลปาธร
๑. ชาติ กอบจิตติ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ศักดิ์สิริ มีสมสืบ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. วินทร์ เลียววาริณ พ.ศ. ๒๕๔๙
๔. ศิริวร แก้วกาญจน์ พ.ศ. ๒๕๕o
๕. ขจรฤทธิ์ รักษา, ไพวรินทร์ ขาวงาม พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. อรสม สุทธิสาคร พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. เสน่ห์ สังข์สุข พ.ศ. ๒๕๕๓

จากรายชื่อข้างต้นจะพบว่ามีนักเขียนและกวีซีไรต์ถึง 4 คนได้แก่

1. ชาติ กอบจิตติ (นักเขียนซีไรต์)
 
2. ศักดิ์สิริ มีสมสืบ (กวีซีไรต์)

3. วินทร์ เลียววาริณ (นักเขียนซีไรต์)

4. ไพวรินทร์ ขาวงาม (กวีซีไรต์)

    รางวัลศิลปาธรว่างเวันไปเป็นเวลา 3 ปี และกลับมารื้อฟื้นใหม่อีกครั้ง ในปี 2557


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น