รายการ สถานีสุวรรณภูมิ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
คือบัณฑิตเพลิงชมพูครุศาสตร์
มหาบัณฑิตสมมาดสาวอักษร
จามจุรีศรีจุฬาถิ่นนาคร
ที่เสกพรให้เป็น"ครู"รู้ค่างาน

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

พินิจวรรณกรรมซีไรต์ วิชานี้มีที่เดียวในโลก


มุมซีไรต์สัมพันธ์ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทพลีลาคุณงามพรรณ เวชชาชีวะ นักเขียนซีไรต์ปี ๒๕๔๙ ให้เกียรติเป้นผู้เปิด "มุมซีไรต์สัมพันธ์ " ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทพลีลา เมื่อวันที ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙คุณปราบดา หยุ่น นักเขียนซีไรต์ปี ๒๕๔๕ ให้เกียรติพบปะนักเรียนวิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์ในชั่วโมงเรียนวิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์ เพื่อแลกเปลี่ยนซักถามในประเด็นการวิจารณ์วรรณกรรมซีไรต์   เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  ที่มุมซีไรต์สัมพันธ์
คุณวรรณพินิจ คอลัมนิสต์ชานชาลาวรรณกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมมุมซีไรต์สัมพันธ์เมื่อเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ปี ๒๕๒๓ ให้เกียรติเยี่ยมชมมุมซีไรต์สัมพันธ์ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทพลีลา
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๒
  คุณวัชระ สัจจะสารสิน นักเขียนซีไรต์ ปี ๒๕๕๑ ให้เกียรติเยี่ยมชมมุมซีไรต์สัมพันธ์ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๒


คุณอุทิศ เหมะมูล นักเขียนซีไรต์ ปี ๒๕๕๒ ให้เกียรติเยี่ยมชมมุมซีไรต์สัมพันธ์ เมื่อเดือนมกราคม ปี ๒๕๕๓
 คุณซะการีย์ยา อมตยา กวีซีไรต์ ปี ๒๕๕๓ ให้เกียรติเยี่ยมชมมุมซีไรต์สัมพันธ์ เมื่อเดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๕๓


ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจงานวรรณกรรมซีไรต์ เพื่อแลกเปลี่ยน สนทนาและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชานี้ ซึ่งเปิดสอนเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นวิชาสาระเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนโปรแกรมศิลป์-ภาษา มีจุดมุ่งหมายหลักคือส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมคัดสรรที่เป็นที่ยอมรับ ฝึกการคิด วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายหลักของ สพฐ. ทั้งยังเป็นการเผยแพร่งานวรรณกรรมซีไรต์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการศึกษา โดยนักเรียนจะมีโอกาสพบปะสนทนากับนักเขียนและกวีซีไรต์ทั้งในชั่วโมงเรียนและที่อื่นๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและได้ซักถามจากผู้เขียนวรรณกรรมซีไรต์ ได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้น จะทำให้นักเรียนมีโลกทัศน์และมุมมองงานวรรณกรรมกว้างไกลละเอียดลึกซึ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น