รายการ สถานีสุวรรณภูมิ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
คือบัณฑิตเพลิงชมพูครุศาสตร์
มหาบัณฑิตสมมาดสาวอักษร
จามจุรีศรีจุฬาถิ่นนาคร
ที่เสกพรให้เป็น"ครู"รู้ค่างาน

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรงบันดาลใจในการคิดค้นวิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์

เพราะได้ติดตามอ่านงานวรรณกรรมซีไรต์มาตั้งแต่เล่มแรกคือ ลูกอีสาน ของคุณคำพูน บุญทวี ตั้งแต่เมื่อครั้งเรียนที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกภาษาไทยและอ่านเรื่อยมาทุกเล่ม ประจวบกับที่ปี ๒๕๔๔ มีการปรับปรุงใช้หลักสูตรใหม่ โดยโรงเรียนเทพลีลาเริ่มใช้เมื่อปี ๒๕๔๖ และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนคิดค้นวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้นำเสนอวิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์ และได้เปิดสอนมากระทั่งปัจจุบันเป็นปีที่ ๙ แล้ว(ปี ๒๕๕๔) โดยได้รับความกรุณาจากบรรดานักเขียนและกวีซีไรต์มากมายหลายท่าน อนุเคราะห์ทั้งข้อมูลและเสียสละเวลาให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษหรือให้สัมภาษณ์แก่นักเรียนที่เรียนวิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์ได้แก่
    ๑. คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 ๒  คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ
 ๓. คุณวาณิช จรุงกิจอนันต์
 ๔. คุณแรคำ ประโดยคำ
 ๕. คุณชาติ กอบจิตติ
 ๖. คุณมาลา คำจันทร์
 ๗. คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา
 ๘. คุณวินทร์ เลียววาริณ
 ๙. คุณโชคชัย บัณฑิต
๑๐. คุณไพวรินทร์ ขาวงาม
๑๑. คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
๑๒. คุณบินหลา สันกาลาคีรี
๑๓. คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ
๑๔. คุณปราบดา หยุ่น
๑๕. คุณมนตรี ศรียงค์
๑๖. คุณวัชระ สัจจะสารสิน
๑๗. คุณอุทิศ เหมะมูล
๑๘. คุณซะการีย์ยา อมตยา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น